Договір публічної оферти


1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією Організатора укласти Договір оплати реєстрації дистанційним способом, тобто через інтернет-сайт, далі по тексту — «Договір», і розміщена на офіційному інтернет-сайті «forum.vclinic.com.ua» (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Платника пропозиції Організатора (акцептом оферти) укласти електронний договір, вважається факт реєстрації на умовах цього Договору, способами, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Організатора.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

‣ «Інтернет-сайт» — засіб для представлення або реалізації квитків, роботи чи реєстрації шляхом вчинення електронного правочину, розташований за доменною адресою: forum.vclinic.com.ua.

‣ «Організатор» — фізична або юридична особа, яка реалізує квитки.

‣ «Платник» — фізична або юридична особа, що уклала з Організатором Договір на умовах, викладених нижче.

3. Предмет договору

3.1. Організатор зобов'язується зареєструвати Платника, а Платник зобов'язується оплатити квиток на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює оплату реєстрації на Інтернет-сайті, в тому числі:

‣ добровільну оплату реєстрації на Інтернет-сайті;

‣ оплату Платником реєстрації, оформленої на Інтернет-сайті;

‣ обробку реєстрації Платника на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення реєстрації

4.1. Платник має право оформити реєстрацію на будь-який форум, представлений на Інтернет-сайті.

4.2. При оформленні реєстрації Платник надає Організатору інформацію, яка необхідна для виконання реєстрації. З метою покращення обслуговування Платника, Організатор може запропонувати останньому надати інформацію, яка не є необхідною для виконання реєстрації. Така інформація надається Платником на власний розсуд.

4.3. Всі ризики та відповідальність стосовно розміщення Платником інформації про третіх осіб несе Платник.

4.4. Підтвердження правильності наданої інформації здійснюється Платником шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» розташованої під блоком з полями введення інформації щодо реєстрації.

5. Ціна. Порядок оплати

5.1. Ціна квитка включає всі податки, які сплачуються Платником.

5.2. Платник може здійснити оплату за квиток готівкою в день проведення форуму.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Організатор має право:

‣ вимагати від Покупця виконання умов цього Договору.

6.2. Організатор зобов'язаний:

‣ надати Платнику квиток та за умови оформлення реєстрації та здійснення його оплати відповідно до цього Договору.

6.3. Покупець зобов'язаний:

‣ ознайомитися з інформацією про реєстрацію, розміщеною на Інтернет-сайті;

‣ своєчасно оплатити та реєстрацію на умовах цього Договору.

6.4. Платник має право:

‣ вимагати від Організатора виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Організатор не несе відповідальності за:

‣ за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

‣ за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

‣ за протиправні незаконні дії, здійснені Платником за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

‣ за передачу Платником своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси третім особам

7.3. Платник, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними способами.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору шляхом публікації на сайті https://forum.vclinic.com.ua/

8.2. Платник несе відповідальність за правдивість інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні реєстрації та подальшої оплати) Платник надає Організатору свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.3. Оплата Платником реєстрації означає повну згоду Платника з умовами договору (публічної оферти).

8.4. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.5. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду, також для оформлення реєстрації для Платника є безплатним.

8.6. Інформація, яку надає Платник є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Платника виключно в цілях обробки реєстрації, відправлення повідомлень Платникові, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9. Термін дії договору

9.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення Платником реєстрації та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

9.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених чинним законодавством України.


Зроблено в ideil. © 2021 Перший волинський стоматологічний форум
Зроблено в ideil. © 2021 Перший волинський стоматологічний форум